แบรนเนอร์กลาง
บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น
  วันที่โพสต์ : 19-Apr-2018 | อ่าน 1  
 

            บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด    ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น
 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย  จาก คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
 และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

            พร้อมทั้งนายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  แสดงความยินดีแก่ นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานกรรมการ บริษัท  ยงเฮ้าส์ จำกัด  
เนื่องในโอกาสดังกล่าวย้อนกลับ